Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Paid Public Holiday Calendar for Year 2014

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on Paid Public Holiday Calendar for Year 2014

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Labor
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 11, 2013
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:59 (UTC)