Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Roles and Responsibilities of Control Agent for Pharmaceutics, Food, Medical Equipment, and Cosmetics and Private Medical, Paramedical and Medical Aid Services

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on Roles and Responsibilities of Control Agent for Pharmaceutics, Food, Medical Equipment, and Cosmetics and Private Medical, Paramedical and Medical Aid Services

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 211 RBS/ORBS
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Pharmaceuticals
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 3, 2001
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:51 (UTC)