Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 159 on the Establishment of Cyber War Team

This Prakas is announcing the creation of a new Cyber War Team for the press and a quick reaction unit to monitor and promote the dissemination of information about the Royal Government and the public administration through new social media such as Facebook, Twitter, Pages, Google-plus, blog, Youtube and other media widely to the people in a time in accordance with the law and development of the national society.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 159 on the Establishment of Cyber War Team

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 159
Cơ quan ban hành
 • Cabinet
 • Office of the Council of Ministers
Cơ quan thực thi
 • Cabinet
 • Council of Ministers
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
 • Truyền thông
 • Chính sách và quản lý nhà nước về truyền thông
 • Internet
 • Luật và các quy định
Giấy phép unspecified
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 3 tháng 10, 2014
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 10, 2014
Ngày có hiệu lực 3 tháng 10, 2014
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_159__03.10.2014.pdf
Các từ khóa CWT,Cyber War Team
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2022, 03:03 (UTC)