Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the establishment of technical standards of electricity in the Kingdom of Cambodia

Prakas on the Establishment of Technical Standards of Electricity in the Kingdom of Cambodia with detailed conditions for each section, will be prepared and promulgated on a first-come, first-served basis, and all electricity business operators and consumers shall strictly implement this standard.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on the Establishment of Technical Standards of Electricity in the Kingdom of Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 470
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Industries, Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Energy
  • Energy policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Bản quyền To be determined
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 7, 2004
Tài liệu tham khảo Ministry of industry, Mines and Energy
Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_470__16.07.2004.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 15, 2024, 03:44 (UTC)