Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Granting of Tourism Licenses to Restaurants and Food Stores

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on the Granting of Tourism Licenses to Restaurants and Food Stores

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 76 P
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 6, 2008
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:14 (UTC)