Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Management of Health Center Located Inside or Nearby Referral Hospital

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on the Management of Health Center Located Inside or Nearby Referral Hospital

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 55
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Public health
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 8, 2002
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:19 (UTC)