Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Modification of Procedures and Technical Conditions of the Request to Open or Close Transform or Relocate Medical, Paramedical, and Medical Aide Services

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on the Modification of Procedures and Technical Conditions of the Request to Open or Close Transform or Relocate Medical, Paramedical, and Medical Aide Services

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 34 ABS/MP
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Public health
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 7, 2001
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:21 (UTC)