Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Modification to Prakas No. 155 Dated March 21, 2000 of the Ministry of Health on the Formalities and Conditions for Opening or closure or Relocation of a Pharmaceutical Selling Establishment

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on the Modification to Prakas No. 155 Dated March 21, 2000 of the Ministry of Health on the Formalities and Conditions for Opening or closure or Relocation of a Pharmaceutical Selling Establishment

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 14​ RBS.ORBS
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 1, 2009
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:18 (UTC)