Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Modifications of Article 24 of Ministry of Health’s Prakas No. 21 ABS.MP, Dated on 4 September 2003, on the Procedure and Technical Conditions Set in the Request to Open or Close Transform or Relocate Private Medical Paramedical and Medical Aid Services

Data Resources (0)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 11 ABS/MP
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Public health
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 3, 2004
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:19 (UTC)