Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Functioning of Primary Education Department

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on the Organization and Functioning of Primary Education Department

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 418
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Giáo dục và đào tạo
  • Chinh sách và quản lý nhà nước về giáo dục
  • Giáo dục tiểu học và trung học
  • Phát triển xã hội
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 2, 2012
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 09:53 (UTC)