Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Provision of the New Logo to Medical, Paramedical, Medical Aid Services

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Prakas on the Provision of the New Logo to Medical, Paramedical, Medical Aid Services

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 7 ABS/MP
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 3, 2001
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:50 (UTC)