Đi thẳng đến nội dung

Praskas on the Implementation of Primary Nursing and Primary Midwifery Curriculum

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Praskas on the Implementation of Primary Nursing and Primary Midwifery Curriculum

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 50 ABS/MP
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Education policy and administration
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 10, 2003
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:16 (UTC)