Đi thẳng đến nội dung

Preah Sihanouk Provincial Land Management Plan, Vision 2038

The purpose of the Preah Sihanouk Provincial Land Management Plan with vision 2038 emphasizes providing a framework and direction for the management, conservation, and development of Sihanoukville with vibrancy, intelligence, and environment.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Preah Sihanouk Land Management Plan, Vision 2038

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Preah Sihanouk
Tham chiếu tài liệu # 045
Cơ quan ban hành
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
  • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Preah Sihanouk Provincial Land Management Plan
Chủ đề
  • Land
  • Land policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 9, 2021
Ngày có hiệu lực 8 tháng 9, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction (MLMUPC)
Link gốc https://www.facebook.com/mlmupc.pressteam/posts/4135224753273379
Liên hệ

Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction (MLMUPC)

Address: No.771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Website: http://www.mlmupc.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Sihanouk_Land_Use_2038__08.09.2021.pdf
Các từ khóa Master Plan,Preah Sihanouk,Vision 2038
Ngày đăng tải tháng 9 27, 2021, 09:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 29, 2021, 09:11 (UTC)