Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 449 on the establishment of the contribution rate procedures and formalities of the occupational risk and healthcare scheme payment to National Social Security Fund for persons defined the provisions of the Labor Law

This prokas aim to set the contribution rate procedures and formalities of the occupational risk and healthcare scheme payment to National Social Security Fund for persons defined the provisions of the Labor Law.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prokas No. 449 on the establishment of the contribution rate procedures and formalities of the occupational risk and healthcare scheme payment to National Social Security Fund for persons defined the provisions of the Labor Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 449
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Labor and Vocational Training
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Lao động chính quy
  • Dịch vụ công
  • Bảo hiểm xã hội và cựu chiến binh
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 11, 2017
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Labor and Vocational Training
Liên hệ

Building No. 3, Russian Federation Blvd., Sangkat Teuk Laak, Khan Toul Kork, Phnom Penh Phone: 023 884 375 Hotline: 1297 Fax: 023 884 376

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_no_449__10.11.2017.pdf
Các từ khóa Occupational risk scheme,health care scheme
Ngày đăng tải tháng 9 3, 2021, 10:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 16, 2021, 04:06 (UTC)