Đi thẳng đến nội dung

Protecting the Privacy and Security of Citizens

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this law to protect the Privacy and Security of Citizens as foreseen under the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar,.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Law Protecting the Privacy and Security of Citizens (Burmese)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # Law 5/2017
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Human rights
Các điều luật tham chiếu
  • The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original source for translation: https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 3, 2020
Ngày có hiệu lực 8 tháng 3, 2020
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf https://myanmar-law-library.org/IMG/pdf/protection_of_the_citizen_for_the_personal_freedom_and_personal_security_law_no5_2017.pdf
Ghi chú

English translation is unofficial

Các từ khóa data rights,privacy
Ngày đăng tải tháng 8 24, 2020, 05:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 25, 2020, 06:46 (UTC)