Đi thẳng đến nội dung

Quyết định Số. 124/QĐ-TTg - Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Quyết định này phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và tính bền vững của nông nghiệp.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh - Quyết định Số. 124/QĐ-TTg - Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # Quyết định Số. 124/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Agricultural policy and administration
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không giới hạn

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 2, 2012
Ngày có hiệu lực 2 tháng 2, 2012
Tài liệu tham khảo Official gazette No. 147-148 dated 01/02/2012, Công báo Chính phủ số 147+148 ngày 01/02/2102
Link gốc http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?properties=db97d7a8-54e2-4e14-a5c8-b2ed16ab5139&list=documentProperties
Các từ khóa fishery management and conservation,food quality control,forest conservation,animal production,quản lý và bảo tồn thủy sản,kiểm soát chất lượng thực phẩm,bảo tồn rừng,chăn nuôi,fruits and nuts,trái cây và hạt ăn được
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2019, 15:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 18, 2019, 09:25 (UTC)