Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 1690/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020

 • Quyết đinh này phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 với các nội dung sau:
  1. Phát triển thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở phát huy lợi thế của một ngành sản xuất – khai thác tài nguyên tái tạo, lợi thế của nghề cá nhiệt đới, chuyển nghề cá nhân dân thành nghề cá hiện đại, tạo sự phát triển đồng bộ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.
  1. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề cá, gắn với việc tổ chức lại sản xuất ngành thủy sản ở tất cả các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, cơ khí hậu cần dịch vụ và chế biến thủy sản theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả tối ưu cho sản phẩm thủy sản Việt Nam. Hình thành các trung tâm nghề cá lớn ở Vịnh Bắc bộ, duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ gắn với các ngư trường trọng điểm.
  1. Nâng cao mức sống, điều kiện sống của cộng đồng ngư dân và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nghề cá vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển thủy sản. Xác định nông, ngư dân và doanh nghiệp là chủ thể chính của sản xuất thủy sản, đồng thời tạo sự gắn kết lợi ích giữa nông dân, ngư dân và doanh nghiệp là khâu đột phá trong quá trình đổi mới ngành thủy sản. Tiếp tục bố trí, sắp xếp lại dân cư và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa làng cá là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
  1. Phát triển thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao giá trị gia tăng với đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi và an sinh xã hội; chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thủy sản với góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển.
  1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên cơ sở tiếp cận khoa học về quản lý tổng hợp nghề cá có sự tham gia của cộng đồng và mối quan hệ tương hỗ với các ngành kinh tế khác nhằm phát triển thủy sản và xã hội nghề cá bền vững.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh - Quyết định số 1690/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # Quyết định số 1690/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
 • Thủ tướng
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
 • Agriculture and fishing
 • Fishing fisheries and aquaculture
 • Fishing policy and administration
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không giới hạn

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 9, 2010
Ngày có hiệu lực 16 tháng 9, 2010
Tài liệu tham khảo Official gazette No. 568 & 569 dated 16/09/2010 Công báo Chính phủ số 568 & 569 ngày 16/09/2010
Link gốc http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-1690-qd-ttg-3106?cbid=1289
Các từ khóa Aquaculture,Fishery management and conservation,Fishing area,Freshwater fishes,Hygiene procedures,Nuôi trồng thủy sản,quản lý và bảo tồn thủy sản,Khu vực đánh bắt,Cá nước ngọt, Quy trình vệ sinh
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2019, 14:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 18, 2019, 09:13 (UTC)