Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 490/QĐ-Ttg Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

  • Quyết định nhằm Phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là chương trình OCOP) với những nội dung chủ yếu sau:
  • Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
  • Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định số 490/QĐ-Ttg Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # Quyết định số 490/QĐ-Ttg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Fishing policy and administration
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không giới hạn

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 5, 2018
Ngày có hiệu lực 7 tháng 5, 2018
Tài liệu tham khảo Official gazette No. 585 + 586 dated 18/05/2018 Công báo Chính phủ Số 585 + 586/ Ngày 18-5-2018
Link gốc http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-490-qd-ttg-26372?cbid=22242
Các từ khóa OCOP,Mỗi xã một sản phẩm,specialization,chuyên môn hóa,SME,doanh nghiệp vừa và nhỏ agricultural commodities,hàng hóa nông nghiệp
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2019, 15:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 27, 2019, 08:41 (UTC)