Đi thẳng đến nội dung

Rectangular strategy phase I

The Rectangular Strategy is set out to guide the implementation of the agenda of the Royal Government, building on the achievements attained in the second legislature of the National Assembly through the implementation of the Triangular Strategy.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Rectangular​ strategy​ phase​ I [Khmer]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Strategic Plan
Chủ đề
  • Development policy and administration
  • Government
Giấy phép

No license given

Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 7, 2004
Ngày có hiệu lực 16 tháng 7, 2004
Tài liệu tham khảo The Office of the Council of Ministers
Link gốc https://www.mfaic.gov.kh/Home/RectangularStrategies
Liên hệ

The Office of the Council of Ministers

Address: Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd (110), Phnom Penh

Văn bản pháp luật tham khảo Rectangular_strategy_phase_I__16.07.2004.pdf
Các từ khóa Triangular Strategy,Rectangular Strategy
Ngày đăng tải tháng 9 30, 2022, 07:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 30, 2022, 07:39 (UTC)