Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 28 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Other (Public Domain)
Tên (THAI) Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 2)
Mô tả

In order to have additional measures as are necessary to quickly remedy the emergency situation, by virtue of Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005), the Prime Minister hereby issues an additional Regulation (No. 2).

The Ministry of Foreign Affairs has done the unofficial translation for communicating with foreigners.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Thái Lan