Đi thẳng đến nội dung

Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005)

In order to quickly remedy the emergency situation and prevent its escalation, by virtue of Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005), and Section 11 of the State Administration Act B.E. 2534 (1991), the Prime Minister hereby issues regulations and guidelines for government agencies under the criteria, conditions and timeframe.

Data Resources (25)

Data Resource Preview - [ENGLISH] Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency SituationsB.E. 2548 (2005) (No. 1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về ngăn ngừa thảm họa và ứng phó khẩn cấp
  • Luật và các quy định
Các điều luật tham chiếu
  • Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation
  • B.E. 2548 (2005)
Giấy phép Other (Public Domain)
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This law is in the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 3, 2020
Ngày có hiệu lực 26 tháng 3, 2020
Tài liệu tham khảo ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง 25 มีนาคม 2563 / Published in the Government Gazette Vol. 137, Part 69d, dated 25th March B.E. 2563 (2020)
Link gốc ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1): http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF / Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency SituationsB.E. 2548 (2005) (No.1): http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/RegulationEN.pdf / ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2): http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/076/T_0001.PDF / Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 2): http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/RegulationEN-No2.pdf
Liên hệ

Office of the Council of State

Các từ khóa Emergency decree,Regulations,Coronavirus,Covid-19
Ngày đăng tải tháng 4 7, 2020, 06:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2021, 08:54 (UTC)