Đi thẳng đến nội dung

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Nghị quyết có mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến năm 2020 ngang bằng các huyện khác trong khu vực. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 30a/2008/NQ-CP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 12, 2008
Ngày có hiệu lực 27 tháng 12, 2008
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=83020
Các từ khóa 30a programme,chương trình 30a,ethnic minority,dân tộc thiểu số,61 poor districts
Ngày đăng tải tháng 5 5, 2020, 10:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:25 (UTC)