Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on Accreditation of Higher Education

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Royal Decree on Accreditation of Higher Education

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0303/129
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Education policy and administration
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 3, 2003
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:08 (UTC)