Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the adjustment of Kep city to Kep province

This Royal Decree states about the adjustment of Kep city to Kep province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Decree on the adjustment of Kep city to Kep province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kep
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/1208/1383
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • City Governor/Council
  • Commune Governor/Council
  • District Governor/Council
  • Minister of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 12, 2008
Ngày có hiệu lực 22 tháng 12, 2008
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_on_the_Adjustment_of_Keb_City_to_Keb_Province_No_1208_1383_KH__22.12.2008.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 10, 2019, 09:14 (UTC)