Đi thẳng đến nội dung

Royal decree on the appointment of Oknha in the royal gazette 2024

This document of the Royal decree is excerpted from the Royal Gazette in 2024, which shows the appointment of Oknha, Neak Oknha in the Kingdom of Cambodia by the King of the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal decree on the appointment of Oknha in the royal gazette 2024

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 2024
Cơ quan ban hành
  • Royal Palace
Cơ quan thực thi
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
  • Secretary General
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề Government
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM), General Department of Royal Gazettes.

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Oknha__2024.pdf
Các từ khóa Tycoon,Royal Decree,2024,Oknha
Ngày đăng tải tháng 1 26, 2024, 04:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 13, 2024, 04:42 (UTC)