Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the Establishment of Dental Council

This Royal Decree states about the Establishment of Dental Council to establish a Dental Council in order to mobilize all dentists who have adequate physical for delivering dental profession in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Royal Decree on the Establishment of Dental Council (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0905/396
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Bệnh viện và cơ sở y tế
  • Luật và các quy định
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 9, 2005
Ngày có hiệu lực 2 tháng 9, 2005
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_on_the_Establishment_of_Dental_Council_No_0905_396_KH__02.09.2005.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 11, 2017, 07:38 (UTC)