Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the Establishment of the Medical Council

This Royal Decree states about the establishment of a medical council in order to mobilize all physicians who have adequate qualification which is able to provide medical profession in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Royal Decree on the Establishment of the Medical Council (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0200/039
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Thủ tướng
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 2, 2000
Ngày có hiệu lực 1 tháng 2, 2000
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_on_the_Establishment_of_the_Medical_Council_No_0200_039_KH__01.02.2000.pdf
Các từ khóa Medical,Council
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2020, 04:32 (UTC)