Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the Establishment of the National Supreme Council of Education

The establishment of the National Supreme Council of Education​​​​​​​​ as a mechanism that coordinates and provides comments to the Royal Government on the works related to the development, protection, welfare improvement of education in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Decree on the Establishment of the National Supreme Council of Education (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Thủ tướng
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Education and training
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 3, 2009
Ngày có hiệu lực 27 tháng 3, 2009
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_on_the_Establishment_of_the_National_Supreme_Council_of_Education_KH__27.03.2009.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 20, 2022, 04:37 (UTC)