Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the Establishment of the Pharmacy Council of Cambodia

Data Resources (0)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0210/162
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 2, 2010
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:06 (UTC)