Đi thẳng đến nội dung

Royal Kram​ no. 1222/014 law on the payment of the general state budget for administration in 2021

The law on the payment of the general state budget for administration 2021, which was approved by the national assembly on November 29, 2022, at the 8th session of the national assembly, 6th legislature, and the senate has fully reviewed this form and legality on December 8, 2022, at the 9th plenary session of the 4th legislature.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Kram​ no. 1222/014 law on the payment of the general state budget for administration in 2021

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 1222/014
Cơ quan ban hành
  • Royal Palace
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Royal Decree No. 1222/014
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
  • Government
  • Government services
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 12, 2022
Ngày có hiệu lực 8 tháng 12, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Kram_No_014__10.12.2022.pdf
Các từ khóa National Budget,Royal Kram no. 1222/014
Ngày đăng tải tháng 4 17, 2023, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 17, 2023, 03:39 (UTC)