Đi thẳng đến nội dung

The Settlement of Labour Dispute Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012)

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law for safeguarding the right of workers or having good relationship between employer and workers and making peaceful workplace or obtaining the rights fairly, rightfully and quickly by settling the dispute of employer and worker justly.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Settlement of Labour Dispute Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 5/2012
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Alternative dispute resolution
  • Labor arbitration
  • Labor policy and administration
  • Labor rights and labor unions NGOs
  • Laws and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 3, 2012
Ngày có hiệu lực 28 tháng 3, 2012
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90651/104624/F2131582018/MMR90651%20Eng.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,labor dispute
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 18:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 24, 2020, 11:30 (UTC)