Đi thẳng đến nội dung

Sihanoukville Land Management Plan: Vision 2030

Sihanoukville Land Management Plan aims to: - Orient land use, natural resources and urban planning effectively, sustainably and equitability to support socio-economic development, ensure food security, national defense and environmental stability. - Orient the improvement and development of physical, social and economic infrastructure towards good integration within the national, regional and international framework. - Promote national cultural identity, environmental protection, green development and effective disaster prevention.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sihanoukville Land Management Plan: Vision 2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Preah Sihanouk
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Interior
 • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
 • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sihanoukville Land Management Plan
Chủ đề
 • Chính sách và quản lý nhà nước về ngăn ngừa thảm họa và ứng phó khẩn cấp
 • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 • Đất đai
 • Phân loại đất
 • Các mục tiêu phát triển bền vững
 • Quản lý nhà nước về đô thị và phát triển đô thị
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 6, 2018
Ngày có hiệu lực 13 tháng 6, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC)
Liên hệ

Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC)

Address: No.771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Website: http://www.mlmupc.gov.kh

Ghi chú

The dataset was published in CKAN. https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/preah-sihanouk-land-use-master-plan-2030

Văn bản pháp luật tham khảo Action_Plan_Land_Management_Plan__13.06.2018.pdf
Các từ khóa Land use master plan,disaster prevention,sustainable development,urban planning,environmental management,culture
Ngày đăng tải tháng 8 27, 2021, 04:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 27, 2021, 04:13 (UTC)