Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 01 on the abolition of article 1 of sub-decree No. 138 dated September 01, 2020 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh

This sub-decree is repealed by article 1 of sub-decree No. 138 dated September 1, 2020 on the amendment of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 01 on the abolition of article 1 of sub-decree No. 138 dated September 01, 2020 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Phnom Penh
Tham chiếu tài liệu # 01
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
  • Minister of Water Resources and Meteorology
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Rivers and lakes
  • Urban development trends
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 4, 2021
Ngày có hiệu lực 1 tháng 4, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_01__04.01.2021.pdf
Các từ khóa abolition,Boeung Ta Mok
Ngày đăng tải tháng 4 8, 2021, 09:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 9, 2021, 17:32 (UTC)