Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 100 on the reclassification of state private land in the area of ​​2003 (two thousand three) square meters, located in Prek Ta Ong III Village, Peam Oknha Ok Commune, Lovea Em District, Kandal Province

The aim of this sub-decree to reclassify an area of ​​2003 (from three thousand three square meters) located in Prek Ta Ong III Village, Peam Oknha Ong Commune, Lvea Em District, Kandal Province, which is the state public land to the state private land for donating to 10 families.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 100 on the reclassification of state private land in the area of ​​2003 (two thousand three) square meters, located in Prek Ta Ong III Village, Peam Oknha Ok Commune, Lovea Em District, Kandal Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Kandal
Tham chiếu tài liệu # 100
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Ministry of Commerce
 • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 100
Chủ đề
 • Đất đai
 • Phân loại đất
 • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 6, 2021
Ngày có hiệu lực 29 tháng 6, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Phone/Fax: (855) 23 212 490 E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_100__29.06.2021.pdf
Các từ khóa land reclassification
Ngày đăng tải tháng 9 8, 2021, 04:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 13, 2021, 07:34 (UTC)