Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 137 on the organizing and Implementing of the Ministry of Mines and Energy

This sub-decree aims to determine the organizing and Implementing of the Ministry of Mines and Energy.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 137 on the organizing and Implementing of the Ministry of Mines and Energy

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 137
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Civil Service
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree no. 137
Chủ đề
  • Administration
  • Mining
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 10, 2018
Ngày có hiệu lực 31 tháng 10, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Mines and Energy
Liên hệ

Ministry of Mines and Energy

Address: No. 79, 89 Pasteur Street (51), a new shopping district 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh. Phone: (855) 23 219 574, email: info@mme.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_137__31.10.2018.pdf
Các từ khóa Ministry of Mine and Energy
Ngày đăng tải tháng 5 29, 2023, 08:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 30, 2023, 07:20 (UTC)