Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 182 on cutting the land of 30 hectares 79 ares 56 Centi-ares from the forest cover 2002 in Lauka village, Sangkat Sokh Dom, Saen Monourom city, Mondul Kiri province, and reclassified as a state private property

This sub-decree aims to cut the land of 30 hectares 79 ares 56 Centi-ares from the forest cover 2002 Lauka village, Sangkat Sokh Dom, Saen Monourom city, Mondul Kiri province, and reclassified as a state private property to Dy Panha.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 182 on cutting the land of 30 hectares 79 ares 56 centi-ares from the forest cover 2002 in Lauka village, Sangkat Sokh Dom, Saen Monourom city, Mondul Kiri province, and reclassified as a state private property

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 182
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Agriculture Forestry and Fisheries
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề Land classifications
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 9, 2022
Ngày có hiệu lực 2 tháng 9, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_182__02.09.2022.pdf
Các từ khóa 182,Land classification
Ngày đăng tải tháng 3 13, 2023, 02:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 14, 2023, 03:33 (UTC)