Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 188 on the Adjustment of the General Department of the Ministry to the General Secretariat, the upgrading of the Forestry Administration and the Fisheries Administration to the same level as the General Department, the upgrading of the Department of Agronomy and Improvement of Agricultural Land to the General Department of Agriculture, and the adjustment of the General Department of Rubber Plantation to Rubber Department under the control of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

This sub-decree aims to adjust the General Department of the Ministry to the General Secretariat, upgrade the Forestry Administration and the Fisheries Administration to the same level as the General Department, upgrade the Department of Agronomy and Improvement of Agricultural Land to the General Department of Agriculture, and adjust the General Department of Rubber Plantation to Rubber Department under the control of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-Decree No. 188

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 188
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree No. 188
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Community fisheries
  • Fishing policy and administration
  • Rubber
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 11, 2008
Ngày có hiệu lực 14 tháng 11, 2008
Tài liệu tham khảo Fisheries Administration
Liên hệ

Fisheries Administration

Address: No. 186, Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Basac Khan Chamcar Mon, Phnom Penh, Cambodia. P.O. Box 582. Tel/Fax: (855) 023215 47 Website: http://www.fia.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_188__18.11.2008.pdf
Các từ khóa Fisheries Administration,FiA structure,រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលជលផល,rubber plantation
Ngày đăng tải tháng 4 28, 2022, 10:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 28, 2022, 10:08 (UTC)