Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no.213 on the transfer of function in the education, youth and sport sector to municipal, district, khan administration

The sub-decree aims to improve management and education, youth, and sport services with effectiveness, quality, accountability, transparency, inclusion, and social equity.

There are three functions in the education, youth, and sport sector transferred to municipal, district, and Khan administrations: the early childhood education management function, the primary education management function, and the non-formal education management function.

In addition, there are three functions supporting administration of the education, youth, and sport to be continued the delegation of function: function supporting administration to general secondary education institutions, function support administration to youth development, and function supporting administration to physical education and sport.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no.213 on the transfer of function in the education, youth and sport sector to municipal, district, khan administration

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 213
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Civil Service
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Education Youth and Sport
  • Minister of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề Education policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 7, 2023
Ngày có hiệu lực 28 tháng 7, 2023
Tài liệu tham khảo Ministry of Education, Youth and Sport
Link gốc https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/posts/pfbid0wayjaA6WJqZoXGxG6NWbisGxZbdi3T4mdv4bXp1YQ4PqvH8VH37rwXtEXATTy2bQl?fbclid=IwAR3NigB5r9gMVgL9Et50rM6-jaX5sMKHXt0Cd_YDponIcaHHfeKzq6ywEFE
Liên hệ

Ministry of Education, Youth and Sport

Address: 80, Norodom Blvd. Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Telephone: +855 23 219 285 Email: info@moeys.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Sub-decree_no._213__28.07.2023.pdf
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2023, 03:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 3, 2023, 08:06 (UTC)