Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 12, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 222 on cutting land of 189 hectares, 74 acres and 55 centi-acres from forest cover 2022 and cutting land of 401 hectares 72 acres and 16 centi-acres from economic land concessions of 7 Makara Phari and reclassification as state private land for collective ownership to Jarai indigenous community, located in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province including grant ownership of the land parcel
Mô tả

This sub-decree aims to cut 189 hectares, 74 acres and 55 centi-acres and 401 hectares, 72 acres and 16 centi-acres from economic land concession of the 7 Makara Phari and reclassificating from state land for collective ownership to the Jarai indigenous community in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province including a grant ownership for Ratanak Kiri provincial department of land management commitee and the collective ownership for one Jarai community consisting of 65 families on a total of 27 land parcels, including 2 residential land parcels and 25 agricultural land parcels in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer