Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 222 on cutting land of 189 hectares, 74 acres and 55 centi-acres from forest cover 2022 and cutting land of 401 hectares 72 acres and 16 centi-acres from economic land concessions of 7 Makara Phari and reclassification as state private land for collective ownership to Jarai indigenous community, located in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province including grant ownership of the land parcel

This sub-decree aims to cut 189 hectares, 74 acres and 55 centi-acres and 401 hectares, 72 acres and 16 centi-acres from economic land concession of the 7 Makara Phari and reclassificating from state land for collective ownership to the Jarai indigenous community in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province including a grant ownership for Ratanak Kiri provincial department of land management commitee and the collective ownership for one Jarai community consisting of 65 families on a total of 27 land parcels, including 2 residential land parcels and 25 agricultural land parcels in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 222 on cutting land of 189 hectares, 74 acres and 55 centi-acres from forest cover 2022 and cutting land of 401 hectares 72 acres and 16 centi-acres from economic land concessions of 7 Makara Phari and reclassification as state private land for collective ownership to Jarai indigenous community, located in Pa Tang village, Sesan commune, Ou Ya Dav district, Ratanak Kiri province including grant ownership of the land parcel

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Ratanakiri
Tham chiếu tài liệu # 222
Cơ quan ban hành
 • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
 • Minister of Agriculture Forestry and Fisheries
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Interior
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
 • Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree No. 222
Chủ đề
 • Land classifications
 • State private land
 • State public land
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 10, 2022
Ngày có hiệu lực 24 tháng 10, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_222__24.10.2022.pdf
Các từ khóa land reclassification,public land,economic land concession
Ngày đăng tải tháng 12 14, 2022, 07:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 11, 2023, 02:10 (UTC)