Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 238 on the establishment of social and environmental funds

The Sub-decree covers all activities concerning the management, usage and organization of the social and environmental funds in order to safeguard environmental protection and preservation, and to enhance environmental conservation and biodiversity in Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 238 on the establishment of social and environmental funds

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 238
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Environmental and biodiversity protection
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 11, 2016
Ngày có hiệu lực 21 tháng 11, 2016
Tài liệu tham khảo Ministry of Environment
Link gốc http://www.moe.gov.kh/index/4874
Liên hệ

Ministry of Environment

Address: Morodok Techo building, Lot #503, Sangkat Tonlebasak, Khan Chomkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Email: info@moe.gov.kh. Phone: (+855) 23 213 908, (+855) 23 220 369, Fax: 023​ 212​ 540

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_238__21.11.2016.pdf
Các từ khóa environmental funds,social funds
Ngày đăng tải tháng 6 22, 2018, 04:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 24, 2018, 09:54 (UTC)