Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 72 on management of non-tax revenue

This sub-decree aims to ensure the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of the management and collection of non-tax revenue.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 72 on management of non-tax revenue

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 72
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree no. 72
Chủ đề
  • Administration
  • Taxation
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 6, 2018
Ngày có hiệu lực 7 tháng 6, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and Finance
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh Email: admin@mef.gov.kh Telephone number: (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_72__07.06.2018.pdf
Các từ khóa Sub-Decree No. 72,Non-tax revenue
Ngày đăng tải tháng 5 11, 2023, 02:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 16, 2023, 01:13 (UTC)