Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 83 on the amendment to article 2 of Sub-decree No. 122 dated 27 August 2019 on the establishment of Sisit Special Economic Zone

Amend article 2 of Sub-decree No. 122 dated August 27, 2019 on the establishment of the Sisit Special Economic Zone, which has a new Article 2 of the Sisit Special Economic Zone with an area of ​​21,420,722 square meters.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 83 on the amendment to article 2 of Sub-decree No. 122 dated 27 August 2019 on the establishment of Sisit Special Economic Zone

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 83
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề Special economic zones
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 6, 2020
Ngày có hiệu lực 9 tháng 6, 2020
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

Amend article 2 of Sub-decree No. 122 dated August 27, 2019

Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_83__09.06.2020.pdf
Các từ khóa Sisit,SEZ,Sisit Special Economic Zone
Ngày đăng tải tháng 9 22, 2020, 10:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 23, 2020, 03:58 (UTC)