Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 240 on National Midwifes' Day

This sub decree aims to authorize all midwives of the Kingdom of Cambodia to celebrate [National Midwives’] Day on May 5 every year, to coincide with International Midwives’ Day.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-Decree No. 240 on National Midwifes' Day (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 240 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 12, 2008
Ngày có hiệu lực 31 tháng 12, 2008
Tài liệu tham khảo Royal gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_240_KH__31.12.2008.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 13, 2017, 04:50 (UTC)