Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 37 on the Classification of Poisonous Substances for the Health Sector

This sub decree determines the classification of poisonous substances for the health sector.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-Decree​ No. 37 on the Classification of Poisonous Substances for the Health Sector (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 37 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 6, 2000
Ngày có hiệu lực 16 tháng 6, 2000
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_37_KH__16.06.2000.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 12, 2017, 03:22 (UTC)