Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree​ No. 127 on the Establishment of the University of Health Sciences as Public Administrative Institution

This sub decree states about the transferring of University of Health Sciences in its abbreviation “UHS” is to be transferred as Public Administrative Institution under technical governance of Minister of the Ministry of Health and financial governance under the Minister of the Ministry of Economy and Finance.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-Decree​ No. 127 on the Establishment of the University of Health Sciences as Public Administrative Institution (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 127 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 12, 2001
Ngày có hiệu lực 19 tháng 12, 2001
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_127_KH__19.12.2001.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 12, 2017, 02:32 (UTC)