Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the Roles, Duties and Organizational Structure of the Rehabilitation Center for Juvenile Delinquency

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង​យុវទោសករ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Judiciary and courts
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 4, 1994
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:42 (UTC)