Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No.42 on cutting and reclassifying 4,540.26 hectares from ELC, forest concession, forest cover in Pursat province

Cutting a total land of 4,540.26 hectares in Prey Aovmal village in Sangkat Roleab of Pursat city, and Roveang village in Samroang commune of Phnom Kravine district in Pursat province: 1,709.32 ha from 2002 Forest Cover; 2,565.19 ha from economic land concession of Pheapimex; and 265.75 ha from forest concession of Yuri Sakor; and Reclassifying 2,861.67 ha as state private land for granting donation of ownership to 1,165 families, and Reserving 1,678.59 ha as state public land.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No.42 on cutting and reclassifying 4,540.26 hectares from ELC, forest concession, forest cover in Pursat province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Pursat
Tham chiếu tài liệu # 42 ANK.BK
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Phân loại đất
  • Luật pháp và tòa án
  • Luật và các quy định
  • Khung luật pháp
  • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 1, 2013
Ngày có hiệu lực 28 tháng 1, 2013
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_42__28.01.2013.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 14, 2016, 09:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 7, 2019, 08:30 (UTC)