Đi thẳng đến nội dung

Teacher Policy Action Plan (TPAP) 2015

The Teacher Policy was approved by the MoEYS in May 2013. It outlined the broad policy goals, objectives and gernal strategies to be pursued. As the next step, this Teacher Policy Action Plan (TPAP) was formulated, aiming to provide clearer direction for systemic reform and implementation. It includes concrete programs, activities, timelines, expected outcomes, and projected budget for implementation from 2015-2020.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Teacher Policy Action Plan 2015 [Khmer]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Education Youth and Sports
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Chủ đề
  • Education and training
  • Education policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 1, 2014
Ngày có hiệu lực 12 tháng 1, 2014
Tài liệu tham khảo Ministry of Education, Youth and Sports
Văn bản pháp luật tham khảo Teacher_Policy_Action_Plan_2015__12.01.2014.pdf
Các từ khóa Teacher Policy
Ngày đăng tải tháng 3 29, 2023, 15:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 29, 2023, 15:37 (UTC)