Đi thẳng đến nội dung

The City Of Yangon Municipal (Amendment) Act 1955

The City Of Yangon Municipal (Amendment) Act 1955

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The City Of Yangon Municipal (Amendment) Act 1955

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 41/1955
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề
  • Administration
  • Provincial and local governments
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 3, 1955
Ngày có hiệu lực 19 tháng 3, 1955
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc http://www.constitutionaltribunal.org.mm/
Ngày đăng tải tháng 10 3, 2017, 16:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 19, 2020, 02:05 (UTC)